Vedomosti overené dlhoročnou praxou

Reklamná agentúra RESET si hneď na začiatku svojho pôsobenia k svojmu názvu (RESET REKLAMNÝ SET) priradila slogan Kompletná reklama. To znamená, že už od svojho vzniku v roku 1990 pôsobí ako full servisová  agentúra, ktorá svojim klientom zabezpečuje kompletné reklamné služby.

Pracovníci agentúry RESET na trh vstúpili ako team  ľudí, ktorí množstvo poznatkov a neoceniteľných skúseností nadobudol viac ako dvadsaťročným pôsobením v reklamnej sfére obchodných organizácii. " Teoretické vedomosti vyskúšané a overené dlhoročnou praxou sú zásady, na ktorých staviame dodnes, " trvdí riaditeľ reklamnej agentúry RESET Mgr. Rudolf Zubaľ.

 


ZÁSADY, METÓDY A FORMY MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE

Vážený klient,

Dovoľujem si Vám predložiť návrh plánu tvorby marketingovej komunikaácie a reklamnej stratégie pre upevnenie a ďaľší rozvoj pozície na neustále sa rozširujúcom konkurenčnom poli.
  
 TVORBA STRATÉGIE MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE A REKLAMNEJ STRATÉGIE.
  
 
1. URČENIE CIEĽOVEJ SKUPINY

  • A. KTO JE PRÍJEMCOM NAŠEJ SPRÁVY - jednotlivci, skupiny, časť verejnosti alebo celá, súčasní alebo budúci užívatelia našich produktov, top managment, určité profesné pozície
  • B. SOCIO – DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY - vek, vzdelanie, socio – profesijná pozícia, veľkosť miesta bydliska, atď.


2. SÚČASNÉ IMAGE FIRMY, JEJ PRODUKTOV, JEJ KONKURENCIE

3. AKÚ ODPOVEĎ OČAKÁVAME OD PRÍJEMCU NAŠEJ SPRÁVY ?
konečnou odpoveďou je využitie našej ponuky klientom a jeho spokojnosť. Táto odpoveď je výsledkom dlhodobého procesu rozhodovania spotrebiteľa. V marketingovej komunikácii ide o to, ako posúvať príjemcu do vyšších štádií pripravenosti na konečnú odpoveď.

4. MAPA TRHU
nástroj pre súčasné určenie cieľovej skupiny a jej odpovede

5. VYTVORENIE KOMUNIKAČNEJ SPRÁVY

6. VOĽBA KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV
kanály osobnej komunikácie (tvárou v tvár, telefonicky, poštou)kanály neosobnej komunikácie (prenos správ bez osobnej interakcie)


7. STANOVENIE MARKETINGOVÉHO ROZPOČTU
marketingovej komunikácie – jedno z najdôležitejších marketingových rozhodnutí

  • A. METÓDA MOŽNOSTÍ
  • B. METÓDA PERCENTA Z PRÍJMU (buď súčasného alebo očakávaného)
  • C. METÓDA KONKURENČNEJ ROVNOSTI (porovnanie so zdrojmi konkurencie)
  • D. METÓDA CIEĽA A ÚLOHA (stanovenie cieľov, úloh na ich dosiahnutie a ocenenie nákladov na splnenie úloh)


8. ROZHODNUTIE O KOMUNIKAČNOM MIXE – výber nástrojov a proporcie

  • A. DRUH TRHU
  • B. STRATÉGIE VYTVÁRANIA DOPYTU
  • C. ŠTÁDIUM PRIPRAVENOSTI KU KÚPE
  • D. ŠTÁDIUM ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU


9. MERANIE VÝSLEDKOV KOMUNIKÁCIE – výskum v cieľovej skupine
  

Zvážte prosím uplatnenie tohoto postupného plánu vo Vašich podmienkach a využite možnosť nezáväznej konzultácie, pre ktorú vyplňte Pracovný list marketingovej komunikácie.

RESET - kompletná reklama, úspechu nahráva ...
Na vrch stránky